میکروب شناسی

 

در این بخش آزمایشگاه صبا  کلیه آزمایشات مربوط به کشت انواع مایعات بدن جهت بررسی میکروبی و آنتی بیوگرام انجام می شود.

ضمنا تشخیص کلیه انگلها و تک سلولیهای عامل بیماریزا در بدن در این بخش انجام می پذیرد.

بخش ميكروبيولوژي با زير مجموعه هاي :

باكتري شناسي : Bacteriology
قارچ شناسي : Mycology
انگل شناسي : Parasitology
تجزيه ادرار : Urinalysis
اسپرموگرام : Spermogram

اسامي تستهاي قابل انجام در بخش ميكروبيولوژي :

Urine Culture (First & Mid Stream )
Stool Culture
Sputum Culture –Throat Culture
Nasal Culture
Urethral Discharge Culture
Vaginal Discharge Culture
Ear Discharge Culture
Eye Discharge Culture
Wound Discharge Culture
Nipple Discharge Culture
Blood Culture & Other Body Fluid Culture
Occult Blood –Scotch tape test
Leishmania –Scabie
Urinalysis With Urine Strip Reader

جوابدهی آنلاین