الکتروفورز

 

در این بخش به طور عمده دو نوع الکتروفورز انجام می شود :

1) الکتروفورز انواع هموگلوبینهای خون شامل Hb.A1c,A2,F,S,D,G,C,E,O

2) الکتروفورز پروتئینهای سرم و ادرار

تستهای بخش الکتروفورز شامل :

- الکتروفورز هموگلوبین

- الکتروفورز پروتئین های سرم

- الکتروفورز پروتئین های ادرار

- ایمونوفیکساسیون الکتروفورز پروتئین های سرم

- ایمونوفیکساسیون الکتروفورز پروتئین های ادرار

جوابدهی آنلاین