اعضا تخصصی آزمایشگاه صبا

نام و نام خانوادگی
سمتتخصص
دکتر صبا گیلکی بیشهمدیریت و صاحب امتیاز صبافوق تخصص پاتولوژی
دکتر الناز مهدی پورپاتولوژیست

جوابدهی آنلاین