تضمین کیفیت

تضمين کيفيت با توجه

به استاندارد ISO 8402 

 

تضمين کيفيت با توجه

به استاندارد ISO 8402 

یکسری اقدامات برنامه ريزي شده و سيستماتيک ضروري براي فراهم آوردن اطمينان کافي از اينکه يک فرآورده يا خدمت خواسته هاي کيفيتي معيني را برآورده مي نماید .

دپارتمان تضمین کیفیت آزمایشگاه پاتوبیولوژی صبا

متولی طراحی، اجرا ، پایش ، ارزیابی و بهبود مداوم کلیه فرآیند های آزمایشگاه می باشد .

الزامات فنی و الزامات مدیریتی

- سازمان و مدیریت

- کارکنان آزمایشگاه

- شرایط محیطی و فضای کار

- سیستم مدیریت کیفیت

- تجهیزات، معرف ها و مواد مصرفی آزمايشگاه صبا

- کنترل مدارک شما

- فرایند قبل از آزمایش

- قرارداد برای ارائه خدمت آزمایشگاه صبا

- فرایند انجام آزمایش 

- انجام آزمايش در آزمايشگاه های ارجاع

- اطمینان از کیفیت نتايج آزمايش

- خدمات برون سازمانی و تدارکات

- فرايند پس از آزمايش 

- خدمات مشاوره ای آزمایشگاه صبا

- گزارش نتايج آزمايش

- حل و فصل شکايات و نظرسنجی از گیرندگان خدمات آزمايشگاه صبا

- صدور نتايج آزمايش

- شناسایی و کنترل موارد عدم انطباق‌ها

- مدیریت اطلاعات آزمایشگاه صبا

- اقدامات اصلاحی

- اقدام پیشگیرانه

- بهبود مداوم

- کنترل سوابق

- بازنگری مدیریت

- ارزيابی و ممیزی آزمايشگاه صبا

مسئوليت ها و اختيارات آزمایشگاه صبا :

1 - حصول اطمينان از اين که هر يك از کارکنان فعاليت هايی که به عهده دارند را کاملاً مطابق با روش اجرايی و دستورالعمل های آزمایشگاه صبا انجام می دهند

2 - حصول اطمينان از اين که فرايندهای کاری لازم برای استقرار سيستم مديريت کيفيت و اجرای الزامات استاندارد آزمايشگاه های پزشکی، تعيين شده و روش صحيح انجام فعاليت های مختلف در هر فرايند، در قالب روش های اجرايی و دستورالعمل های کاری، با کیفیت می باشد

3 - برنامه ريزی و انجام اقدامات لازم برای ارزيابی و پايش مستمر فعاليت ها و فرايندهای مختلف در آزمايشگاه صبا با کیفیت بالا 

4 - شناسايی و آگاهی از نيازها، درخواست ها و انتظارات گروه های مختلف گيرندگان خدمات آزمايشگاه صبا و ارائه پيشنهادات

5 - ارائه گزارش نتايج پايش و ارزيابی به مسئول فنی آزمايشگاه صبا در مورد ميزان برآورده شدن الزامات استاندارد، موارد عدم انطباق و مشکلات موجود، ارائه پيشنهاد برای برطرف نمودن مشکلات

جوابدهی آنلاین