استخدام در آزمایشگاه صبا

 

استخدام در آزمایشگاه صبا

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی :*
تحصیلات :*
رشته تحصیلی
مدرک اخذ شده
سال اخذ مدرک
دانشگاه
 
سوابق کاری :*
نام موسسه
نوع فعالیت
سال شروع
سال خاتمه
بخش فعالیت
 
فایل ها را به اینجا بکشید
Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 100 MB, Max. files: 4.
    حداکثر 4 فایل میتوانید بارگذاری کنید. فایل های مجاز برای بارگذاری jpg, png, pdf

    جوابدهی آنلاین